ALGEMENE VOORWAARDEN CLEERDIN & HAMER ADVOCATEN LLP

 1. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC403629. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is statutair gevestigd te Bedfont Lane 262, Feltham, Middlesex TW14 9NU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan het Van der Helstplein 3, 1072 PH, Amsterdam, Nederland en is geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65026179.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de cliënten aan Cleerdin & Hamer Advocaten LLP (hierna te noemen Cleerdin & Hamer), aan de vennoten van Cleerdin & Hamer, of aan de werknemers van Cleerdin & Hamer verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door de Cleerdin & Hamer worden onderhouden, met inachtneming van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Cleerdin & Hamer. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.
 4. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters.
  De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Cleerdin & Hamer zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Cleerdin & Hamer is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Cleerdin & Hamer verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid (https://cleerdin-hamer.nl/privacy)
 6. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Cleerdin & Hamer verplicht de identiteit van haar opdrachtgever en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen. Onder omstandigheden is Cleerdin & Hamer gehouden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Cleerdin & Hamer aan haar cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Cleerdin & Hamer van tijd tot tijd worden vastgesteld. Bij aangaan van de opdracht (en na tariefswijziging: op verzoek) wordt van op dat moment geldende tarieven opgave gedaan. Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2%, afgerond op de hele euro. In zaken die op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp worden behandeld, gelden de eigen bijdrage en de overige betalingsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Voor cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een toeslag van 6% over het honorarium gerekend. Alle door Cleerdin & Hamer in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 8. De werkzaamheden worden regelmatig in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de Cleerdin & Hamer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum . Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden zo lang declaraties, bij wijze van voorschot of anderszins, niet zijn voldaan. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder die voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 9. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tenzij dat door de Cleerdin & Hamer uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard mogen anderen dan de cliënt niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 10. Indien Cleerdin & Hamer in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde inschakelt, zal Cleerdin & Hamer bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door Cleerdin & Hamer ten behoeve van een opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de Cleerdin & Hamer, de (individuele) vennoten van de Cleerdin & Hamer of jegens de werknemers van de Cleerdin & Hamer in verband met de door de Cleerdin & Hamer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 12. Iedere aansprakelijkheid van de Cleerdin & Hamer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan de Cleerdin & Hamer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 230.000,00.
 13. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar, te rekenen vanaf het beëindigen van de werkzaamheden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 14. De klachtenregeling van Cleerdin & Hamer is van toepassing op alle werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van Cleerdin & Hamer. Deze klachtenregeling is te vinden op https://cleerdin-hamer.nl/klachtenregeling
 15. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Cleerdin & Hamer is Nederlands recht van toepassing. Alle hieruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Cleerdin & Hamer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.
 17. Cleerdin & Hamer kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk op de website van Cleerdin & Hamer LLP.

De voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn via www.cleerdin-hamer.nl te downloaden.